Сегодня вступила в силу нова редакция «Украинского правописания»

Понедельник, 3 июня, 2019 14:10

С понедельника, 3 июня, начала действовать новая редакция «Украинского правописания», которая была утверждена Кабинетом Министров на заседании 22 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования Украины.

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» опубликован на официальном сайте министерства. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания.

«С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи», — говорится в сообщении.

В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции правописания. Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

В Минобразования напомнили, что в августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3000 предложений от научных учреждений, учебных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления, а также отдельных граждан.

Новую редакцию правописания подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

Как пишет «#Буквы«, изменения в правописании можно разделить на две группы: собственно изменения в написании слов и вариантные дополнения к действующей норме.

Так, авторы оставили звук [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja], [ject], и теперь он должен заменяться буквами є, ї, ю, яконве́єр, пле́єр, фла́єр, лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція, суб’є́кт, траєкторія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс.

Иностранные заимствованные слова, определяющие количественное (выше обычного, очень высокий, слабый, быстрый и т. д.) проявление чего-либо, пишутся слитно: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

Отныне часть пів с некоторыми существительными пишется отдельно и без дефиса: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни. Если же пів в сочетании с существительным составляет единое понятие, то слово пишется слитно: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів.

В фамилиях и именах иностранного происхождения допускается передача звука [g] двумя способами: через букву г в случае звуковой адаптации [g] к родному языку: Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гулліве́р; через букву ґ в случае имитации иноязычного [g]: Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р.

Аналогичный компромисс предлагается для буквосочетания au в словах греческого и латинского происхождения, которое пишется следующим образом: через ав — автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павлочерез ау — аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.

Буква ф также используется в двух альтернативных вариантах: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія и др.

С перечнем изменений и новой редакцией правописания можно ознакомиться на сайте Минобразования.Самые интересные новости на Нашем Telegram-канале


Другие новости:

Теги: ,