Ющенко оскаржив Бандеру

Понедельник, 12 апреля, 2010 18:29

 

Віктор Ющенко подав апеляційну скаргу на постанову Донецького окружного адміністративного. Заявник апеляційної скарги вважає, що рішення Донецького окружного адміністративного суду не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому має бути скасоване. Пропонуємо Вашій увазі повний текст документа.

 

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 02 квітня 2010 року у справі № 2а-1219/10/0570

1. 20 січня 2010 року Президентом України Ющенком Віктором Андрійовичем було видано Указ № 46/2010 «Про присвоєння С.Бандері звання Героя України» (далі за текстом – Указ). Указ було видано на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Історична постать С.Бандери викликає багато дискусій у осіб не обізнаних із історією нашої Держави. В той же час, С.Бандера для багатьох громадян України – це незламний боєць за незалежність України, якій уособлював силу духу та відданість Україні.

Рішення Президента України Ющенка В.А. про відзначення постаті С.Бандери готувалося за наслідками докладного вивчення досліджень фахівців в галузі історії, думки громадськості, виданих суспільних діячів нашої Держави.

Таким чином, Рішення Президента України про присвоєння С.Бандері звання Героя України було обґрунтованим з точки зору історії, суспільної значущості постаті С.Бандери, ухвалене з дотриманням вимог чинного законодавства України.

За таких умов, велике здивування викликала інформація, розповсюджена засобами масової інформації, стосовно того, що 02 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Оленцевича Володимира Едуардовича та скасував Указ.

Враховуючи, що ухвалення такої постанови Донецьким окружним адміністративним судом викликає великий резонанс, може призвести до певного конфлікту у суспільстві, рішення Суду мало б бути ухвалене у жорсткій відповідності із вимогами чинного законодавства, з урахуванням думок та позицій всіх заінтересованих осіб, особливо онука С.Бандери, Ющенка В.А., фахівців в області історії та теорії права, які зможуть докладно поінформувати Суд про співвідношення норм права, загальної та особливої частин нормативно – правових актів.

Втім, Заявник Апеляційної скарги вважає, що рішення Донецького окружного адміністративного суду у справі № 2а-1219/10/0570 не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому має бути скасоване.

II. 1. Рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права. У зв’язку з цим суди повинні неухильно додержуватись вимог про законність і обґрунтованість рішення.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги судочинства відповідно вирішив справу згідно з нормами матеріального права та процесуального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а також правильно витлумачив ці норми.

Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин.

Рішення є обґрунтованим і тоді, коли постановлено за наслідками розгляду позовної заяви особи в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів.

2. Постанова Донецького окружного адміністративного суду у справі № 2а-1219/10/0570 від 02 квітня 2010 року не відповідає жодному із наведених вище критеріїв, ухвалена з порушенням положень чинного законодавства України; необґрунтована; ухвалена за позовом особи, права якої не порушено внаслідок видання Указу.

3. Відповідно до положень статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

4. Відповідно до положень статті 171 Кодексу Адміністративного судочинства України, право оскаржити Указ Президента мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

З урахуванням наведеного вище можна зробити висновок, що право на судовий захист та, відповідно, оскарження Указу Президента України має особа, щодо якої застосовано цей акт або вона є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт і чиї права та інтереси порушено цим нормативно – правовим актом.

Вім, як Особа, яка видала Указ № 46/2010 «Про присвоєння С.Бендері звання Героя України», запевняю Донецький апеляційний адміністративний суд, що оскаржуваний Указ до Оленцевича Володимира Едуардовича жодним чином не застосовувався.

Згідно із положеннями пункту 21 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» від 06 березня 2008 року № 2, суд не проводить перевірку нормативно – правового акту на предмет його протиправності (законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили), якщо під час судового розгляду встановить, що особа не має права на звернення до адміністративного суду відповідно до частини другої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки відсутність такого права є підставою для відмови в задоволенні позовної заяви.

З огляду на наведене вище, Заявник Апеляційної скарги вважає, що рішення Донецького окружного адміністративного суду у справі № 2а-1219/10/0570 є незаконним, оскільки наочно порушує чинне законодавство України, насамперед норми статті 19 Конституції України, статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України тощо.

5. Донецький окружний адміністративний суд ухвалив Постанову у справі № 2а-1219/10/0570 з грубим порушенням положень Кодексу адміністративного судочинства України в частині визначення правил територіальної підсудності.

Правила територіальної підсудності наряду із правилами предметної та інстанційної підсудності складають алгоритм визначення компетентного суду для розгляду і вирішення конкретної адміністративної справи.

Відповідно до положень частини 3 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Таким чином, частина 3 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України містить прямі перешкоди розгляду даної категорії справ Донецьким окружним адміністративним судом. Зазначена норма не вимагає додаткових тлумачень, втім, Донецький окружний адміністративний суд в порушення вимог статей 19, 22 Кодексу адміністративного судочинства порушує провадження у справі і ухвалює оскаржувану Постанову.

6. Зазначені дії Донецького окружного адміністративного суду порушують вимоги чинного законодавства і в частині об’єктивності рішення. Заявник скарги вважає, що ухвалення оскаржуваної Постанови без дослідження юридичної позиції Ющенка В.А є необґрунтованим та необ’єктивним.

Зрозумілим є той факт, що під час розгляду справи, суд має дослідити чи діяв суб’єкт владних повноважень:

— на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

— з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

— обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

— безсторонньо (неупереджено);

— добросовісно;

— розсудливо;

— з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

— пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

— з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

— своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Без дослідження позиції суб’єкта владних повноважень – Ющенка В.А. щодо підстав видання Указу, рішення Донецького окружного адміністративного суду не може претендувати на об’єктивність.

III. Відповідно до положень статті 185 Кодексу адміністративного судочинства України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю.

Заявник Апеляційної скарги вважає, що оскаржувана Постанова Донецького окружного адміністративного суду у справі № 2а-1219/10/0570 стосується його прав та законних інтересів.

Оскаржуване рішення Донецького окружного адміністративного суду у справі № 2а-1219/10/0570 фактично встановлює факт порушення чинного законодавства Президентом України при виданні Указу. Вважаю, що таке рішення негативно впливає на права Заявника Апеляційної скарги, передбачені статтями 297, 299 Цивільного кодексу України, оскільки Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а тому не має права порушувати Конституцію та закони України.

За таких умов, Президент України Ющенко В.А. вважає, що має процесуальне право звернутися до Донецького апеляційного адміністративного суду із Апеляційною скаргою.

IV. З урахуванням наведеного вище, керуючись положеннями статей 19, 55 Конституції України, статей 2, 19, 171, 185, 202 Кодексу адміністративного судочинства України:

Прошу:

1. Прийняти Апеляційну скаргу та відкрити апеляційне провадження.

2. Залучити Президента України Ющенка В.А. до участі у справі.

3. Розглядати справу за участю заявника апеляційної скарги та його повноважного представника.

4. Скасувати Постанову Донецького окружного адміністративного суду у справі № 2а-1219/10/0570 від 02 квітня 2010 року та постановити ухвалу, якою відмовити у задоволенні позовної заяви.

Додатки:

1. Копії апеляційної скарги для осіб, які беруть участь у справі (3 примірники).

2. Квитанція про сплату державного мита (судового збору).

Заявник Апеляційної скарги В.А.Ющенко

11.04.2010 року